Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

DEEL I: ALGEMEEN

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. ITG: Interim Transport Group bestaande uit de besloten vennootschappen:
   1. Interim Transport Group Dalen B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73682462);
   2. Interim Transport Group B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67532993);
 • ITG International B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69373388);
 1. En de vennootschap naar Pools recht ITG International SPZOO.
 1. Inlener: de (beoogde) opdrachtgever van ITG aan wie ITG een (of meerdere) Arbeidskracht(en) ter beschikking zal stellen voor het onder toezicht en leiding van de Inlener te verrichten van werkzaamheden, anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst;
 2. Offerte: het aanbod van ITG
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ITG en haar Inlener waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, hieronder verstaan de aan ITG verstrekte opdracht;
 4. Arbeidskracht: de natuurlijke persoon die werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve en onder toezicht van de Inlener;

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ITG gedane Offertes en/of met ITG gesloten Overeenkomsten en/of de daarmee samenhangende diensten. De Inlener aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige Overeenkomsten die met ITG worden gesloten.
 2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden zoals vastgesteld in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, dan prevaleren de voorwaarden zoals vastgesteld in de Overeenkomst.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in zo’n geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.
 4. Een verwijzing door de Inlener naar eigen algemene voorwaarden wordt door ITG niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Totstandkoming van een Overeenkomst

 1. Alle Offertes van ITG zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Mondelinge Offertes door ITG of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door ITG schriftelijk zijn of worden bevestigd.
 3. Tenzij partijen anders overeenkomen, komt de Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van een Offerte door de Inlener ITG heeft bereikt, of op het moment van ondertekening van de Overeenkomst door Inlener dan wel op het moment waarop ITG de Arbeidskracht aan Inlener ter beschikking stelt.
 4. Indien Inlener in de acceptatie van de Offerte van ITG voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte heeft aangebracht, komt in afwijking van het voorgaande de Overeenkomst pas tot stand indien ITG aan de Inlener kenbaar heeft gemaakt met deze wijzigingen in te stemmen.
 5. De specifieke voorwaarde waaronder de Arbeidskracht door ITG ter beschikking wordt gesteld, worden opgenomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 4: Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk tussen ITG en Inlener zijn overeengekomen.
 2. ITG behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te mogen wijzigen.
 3. ITG is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van een stijging van kostprijsbepalende factoren.

 

Artikel 5: (On)uitvoerbaarheid van de Overeenkomst, overmacht

 1. ITG is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst een vervangende Arbeidskracht aan te beiden. De Inlener kan een dergelijk voorstel alleen op redelijke gronden afwijzen.
 2. ITG is te allen tijde gerechtigd aan de Inlener een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Arbeidskracht door een andere Arbeidskracht onder voortzetting van de Overeenkomst, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van ITG, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving.
 3. ITG heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de Overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
 4. Onder omstandigheden die niet door ITG te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van ITG niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, (natuur)rampen, brand, verlies, diefstal of het verloren gaan van gereedschappen en materialen, wegblokkades, stakingen, import- of handelsbeperkingen en/of overheidsmaatregelen.
 5. In geval van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, stellen partijen elkaar onmiddellijk hiervan op de hoogte, alsmede van de verwachte duur van de overmachtssituatie. De nakoming van de verplichtingen van partijen wordt opgeschort voor de duur van de situatie van overmacht, tenzij deze situatie langer duurt dan 3 maanden of de aard van de Overeenkomst zich tegen opschorting verzet. In beide laatste gevallen is elk der partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 6: verplichtingen Inlener

 1. De Arbeidskracht werkt feitelijk onder toezicht en leiding van de Inlener. De Inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. ITG heeft geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden, op basis waarvan de Inlener dient te zorgen voor een veilig werkomgeving. De Inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers.
 2. De Inlener moet zorgen voor een veilige werkplek van de Arbeidskracht. De Inlener verstrekt de Arbeidskracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de Inlener de Arbeidskracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk. Indien de benodigdheden door ITG worden verzorgd, is ITG gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de Inlener in rekening te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7: Aangaan arbeidsverhouding met Arbeidskracht

 1. Als de Inlener met een hem door ITG ter beschikking gestelde of te stellen Arbeidskracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst of andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij ITG daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de Inlener te bespreken. Als uitgangspunt geldt dat de Inlener aan ITG een redelijke vergoeding is verschuldigd van 15% van het meest recente bruto maandsalaris van de Arbeidskracht, althans een nader overeen te komen redelijke vergoeding voor de door ITG verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de Arbeidskracht.
 2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
  1. Een overeenkomst van opdracht
  2. Aanneming van werk
  3. De payroll overeenkomst
  4. Het ter beschikking laten stellen van de Arbeidskracht aan de Inlener door een derden voor hetzelfde of ander werk
 3. Het is de Inlener verboden om Arbeidskrachten ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst, of een andersoortige arbeidsverhouding met een andere onderneming aan te gaan, met de bedoeling de Arbeidskrachten via deze andere onderneming in te lenen.
 4. De Inlener is de in het eerste lid genoemde vergoeding ook verschuldigd als de Arbeidskracht binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de Inlener is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de Inlener solliciteert, of als de Inlener de Arbeidskracht binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de Inlener is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de Inlener naar aanleiding daarvan met de betreffende Arbeidskracht een arbeidsverhouding aangaat.
 5. Als de Inlener een arbeidsverhouding met de Arbeidskracht aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de Arbeidskracht gedurende 1500 uren aan de Inlener ter beschikking is gesteld, is de Inlener aan ITG, bovenop de vergoeding zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, een vergoeding verschuldigd van 25% van het laatstelijk geldende tarief voor de betrokken Arbeidskracht over de resterende uren. De resterende uren worden berekend door 1500 uren minus het aantal uren dat de Arbeidskracht reeds ter beschikking is gesteld aan de Inlener.
 6. Indien een Arbeidskracht door tussenkomst van ITG aan een mogelijke Inlener is voorgesteld en deze mogelijke Inlener met die Arbeidskracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke Inlener een vergoeding verschuldigd van 25% van het Inlenerstarief, dat voor de betrokken Arbeidskracht van toepassing zou zijn geweest over 1500 uur, als de terbeschikkingstelling wel tot stand zou zijn gekomen. De Inlener is deze vergoeding altijd verschuldigd als de Inlener in eerste instantie door tussenkomst van ITG in contact is gekomen met de Arbeidskracht. Ook als de Arbeidskracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de Inlener solliciteert of als de Inlener de Arbeidskracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende Arbeidskracht een arbeidsverhouding aangaat, is de Inlener de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid.
 7. Als de Inlener een arbeidsverhouding aangaat met de Arbeidskracht tijdens een opdracht die tussentijds opzegbaar is, is de Inlener gerechtigd te besluiten de in de Overeenkomst overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de Inlener echter gehouden de schade te vergoeden die ITG hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op 30% van het Inlenerstarief over de niet in acht genomen opzegtermijn voor de betreffende opdracht. Daarnaast dient de Inlener de in lid 5 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.
 8. Als de Inlener met de Arbeidskracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is de Inlener gehouden het overeengekomen inlenerstarief voor de betreffende Arbeidskracht voor de resterende duur van de Overeenkomst te voldoen. Daarnaast dient de Inlener de in lid 5 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.

 

Artikel 8 – Identificatie en persoonsgegevens

 1. De Inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een Arbeidskracht diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument. De Inlener richt zijn administratie zodanig in dat de identiteit van de Arbeidskracht kan worden aangetoond.
 2. ITG en de Inlener behandelen alle persoonsgegevens van Arbeidskrachten die hen in het kader van de terbeschikkingstelling zijn verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante privacywetgeving.

 

Artikel 9 – Arbeidsconflicten/conflicten op de werkvloer

 1. Als er problemen ontstaan tussen de Inlener en de Arbeidskracht, stelt de Inlener ITG hiervan direct op de hoogte. De Inlener en ITG kunnen dan in goed overleg bepalen welke maatregelen in redelijkheid genomen kunnen en moeten worden. Een Inlener kan een Arbeidskracht niet ontslaan of hem een andere maatregel opleggen. Het is ter beoordeling van ITG of de reden voor het opleggen van eventuele maatregelen voldoende aantoonbaar zijn.
 2. Indien de Arbeidskracht zodanig handelt of nalaat, dat van de Inlener redelijkerwijs niet kan worden verwacht de Overeenkomst te laten voortduren en de arbeidsrelatie met de Arbeidskracht daardoor kan worden beëindigd, kan ITG de Inlener toestemming geven de Overeenkomst voortijdig te beëindigen. ITG kan aan het verlenen van genoemde toestemming voorwaarden verbinden. Bijvoorbeeld ten aanzien van het betalen van een vergoeding die ITG de Arbeidskracht moet uitkeren bij het beëindigen van de arbeidsrelatie.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid ITG

 1. ITG is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan aan de Arbeidskracht, de Inlener of aan zaken dan wel personen bij of van de Inlener of een derde, waaronder mede te verstaan schade die is ontstaan als gevolg van:
  1. De terbeschikkingstelling van de Arbeidskracht door ITG aan de Inlener, ook wanneer mocht blijken dat die Arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de door de Inlener aan hem gestelde vereisten;
  2. Eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de Arbeidskracht;
  3. Toedoen of nalaten van de Arbeidskracht, de Inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Arbeidskracht;
  4. Het zonder schriftelijke toestemming van ITG doorlenen van de Arbeidskracht door de Inlener.
 2. ITG is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de Arbeidskracht aan voertuigen en/of ladingen van de Inlener en/of een opdrachtgever van de Inlener, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Arbeidskracht. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Arbeidskracht, dient schade aan voertuigen en/of ladingen van de Inlener en/of een opdrachtgever van de Inlener verhaald te worden op de verzekering van de Inlener.
 3. Gebeurtenissen als gevolg van de uitbraak van een pandemie kunnen met zich meebrengen dat ITG niet kan voldoen aan bepaalde wettelijke en contractuele verplichtingen. Om die reden sluit ITG iedere aansprakelijkheid uit voor niet of niet tijdige nakoming van wettelijke en/of contractuele verplichtingen voor zover deze het directe of indirecte gevolg zijn van (maatregelen omtrent) een pandemie in de breedste zin van het woord. Zulks zoals, maar niet beperkt tot, de situatie waarbij het wat ITG betreft niet meer verantwoord is dat de Arbeidskracht werkzaamheden verricht.
 4. Voor gevolgschade en indirecte schade is ITG nooit aansprakelijk.
 5. Indien en voor zover er op ITG enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot:
  1. Het bedrag dat de verzekering van ITG uitkeert, of;
  2. Indien ITG niet voor de betreffende schade verzekerd is of de verzekering niet (volledig) uitkeert, het door ITG aan de Inlener gefactureerde bedrag dat ziet op de maand voorafgaand aan de schademelding. Bij gebreke van een voorafgaande maand, is beslissend wat ITG in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan de Inlener volgens de Overeenkomst in rekening zou brengen of heeft gebracht.
 6. De Inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, en volledig dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade.
 7. In ieder geval vervalt de aansprakelijkheid van ITG in het geheel, wanneer Inlener, zodra hij voor de eerste keer kennis krijgt van omstandigheden die mogelijk tot aansprakelijkheid van ITG leiden, dit niet binnen bekwame tijd meldt, of wanneer Inlener geen doen of nalaten verricht om meer schade te voorkomen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid Inlener

 1. Inlener is aansprakelijk voor schade die ITG, de Arbeidskracht of enige andere derde zal leiden als gevolg van ieder ongeval en iedere gebeurtenis en als gevolg van schending van een contractuele of niet-contractuele verplichting, waaronder mede begrepen eventuele bedrijfsschade en vervolgschade, alsmede betaalde boetes en gegeven kortingen. Inlener zal ITG vrijwaren tegen elke (schade)vordering dienaangaande en is gehouden ITG onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van schade.
 2. De Inlener is tegenover de Arbeidskracht en ITG aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de Arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Arbeidskracht.
 3. Als de Arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen dat daarvan de dood het gevolg is, is de Inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens ITG gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Arbeidskracht.
 4. De Inlener vrijwaart ITG volledig tegen aanspraken, jegens ITG ingesteld wegens het niet nakomen door de Inlener van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal de hiermee verband houdende kosten rechtsbijstand volledig aan ITG vergoeden.

 

Artikel 12: Facturatie en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op de door ITG aangegeven bankrekening in de op de factuur aangegeven valuta.
 2. Als de Inlener een factuur betwist, zal dit binnen 8 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Inlener aan ITG kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht van betwisting.

Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Inlener niet op.

 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is ITG gerechtigd om over het uitstaande bedrag een vertragingsrente te berekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling. De vertragingsrente bedraagt 8% per maand. 

 2. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Inlener verplicht op verzoek van ITG een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Inlener hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. ITG heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op Inlener te verhalen. 

 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling onder Inlener, zijn de vorderingen van ITG op Inlener onmiddellijk opeisbaar. 

 4. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is Inlener aan ITG alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 500,–. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn, dan zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
 5. Als ITG in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten, waaronder maar niet uitsluitend bedoeld de kosten van rechtsbijstand, deurwaarderskosten, griffierecht, kosten van een deskundige, en dergelijke, die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Inlener.

 

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITG, zal de Inlener omtrent de inhoud van de Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende gegevens in de meest ruime zin des woord die hem in het kader van de Overeenkomst of daaraan voorafgaande verzoeken om opgaven of Offertes door ITG of een derden te zijner kennis zijn gebracht of gekomen, geen mededelingen doen aan derden, tenzij de normale uitoefening van de Overeenkomst uitdrukkelijk vergt dat deze informatie aan derden bekend wordt gemaakt.
 2. Het staat de Inlener vrij om de Arbeidskracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Inlener informeert ITG over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan ITG.

 

Artikel 14. Ontbinding

 1. Behoudens het bepaalde in de wet is Inlener in de hierna te noemen gevallen van rechtswege in verzuim en is ITG gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd ITG haar recht op schadevergoeding en ongeacht de aard of de omvang van de tekortkoming of de betekenis daarvan;
  1. indien de Inlener in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien er een tot één van deze gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend.
  2. Indien de Inlener de zeggenschap over zijn onderneming of een onderdeel daarvan geheel of gedeelte overdraagt, liquideert of stil legt, dan wel indien er op enige andere wijze sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening;
  3. indien op zaken van de Inlener of gedeelten daarvan, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.
 2. De na de ontbinding bestaande vorderingen van ITG op de Inlener, waaronder de vordering tot schadevergoeding, zijn direct geheel opeisbaar.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke direct of indirect voortvloeien uit de met ITG gesloten Overeenkomst(en) zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen.
 3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet geenszins af aan het recht van ITG om zich te allen tijde te wenden tot de bevoegde rechter van de plaats waar de Inlener is gevestigd. Tenzij partijen anders overeenkomen zal de procedure worden gevoerd in de Nederlandse taal.